Vedtægter

for

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark (SSD), herefter benævnt Sammenslutningen.

Sammenslutningens hjemsted er sekretariatsledelsens adresse.

§ 2 Formålet

2.a Sammenslutningens formål er at være et samarbejdsorgan for Steinerskoler i Danmark.

Sammenslutningen skal fremme Steinerskoler i deres udvikling som frie, selvstyrende kulturorganisationer med undervisning baseret på Rudolf Steiners intentioner.

Som mere konkrete formål kan nævnes:

 • at understøtte skolernes Steiner-/Waldorfpædagogiske arbejde

 • at have opmærksomhed på og formidle samfundsmæssige og politiske tendenser af betydning til medlemsskolerne

 • at være forum for udveksling af økonomiske, juridiske, ledelsesmæssige og pædagogiske erfaringer

 • at søge fælles løsninger på problemer af økonomisk, administrativ og pædagogisk karakter

 • at optræde som repræsentant for medlemsskolerne og varetage fælles interesser i forhold til myndigheder, organisationer, medier m.v. dels selvstændigt og dels i samarbejde med andre organisationer

 • at tydeliggøre medlemsskolernes synspunkter i den offentlige debat

 • at repræsentere medlemsskolerne i det internationale Steiner-/Waldorfpædagogiske samarbejde

2.b. Sammenslutningen administrerer i Danmark godkendelsen af skolers ret til at kalde sig Steiner-/Waldorfskole, -grundskole og -ungdomsuddannelse i henhold til de retningslinjer, der er givet af Internationalt Forum.

2.c Sammenslutningen har ikke formål af erhvervsøkonomisk karakter. Dens virksomhed dækkes økonomisk af medlemskontingenter, og kapitaldannelse er ikke tilsigtet. Sammenslutningen kan ikke anskaffe fast ejendom. Optagelse af lån kræver vedtagelse i delegeretkredsen.

§ 3 Medlemmer

Enhver Steinerskole i Danmark kan optages i Sammenslutningen.

Fremgangsmåden ved optagelse fastsættes af delegeretkredsen i særskilte retningslinjer for optagelse.

 1. Medlemsskolerne hæfter alene med det af dem indbetalte og/eller skyldige kontingent samt andre bidrag.

 2. Kontingent og andre bidrag fastsættes af delegeretkredsen.

 3. Nyetablerede skoler er kontingentfrie i det kalenderår, hvor skolen påbegynder sin drift.

§ 4 Delegeretkredsen

Delegeretkredsen er Sammenslutningens øverste myndighed. Hver skole har to stemmeberettigede medlemmer af kredsen. Det ene medlem udpeges af og blandt kollegiet, det andet udpeges af skolens bestyrelse, for begge udpeges suppleanter.

 1. Delegeretkredsen fastsætter særlige retningslinjer for sit og Sammenslutningens arbejde, herunder for optagelse i Sammenslutningen.
  De til enhver tid gældende retningslinjer er en del af disse vedtægter.

 2. Delegeretkredsen mødes hvert år inden 1. juni til ordinært årsmøde. Tid og sted for mødet varsles af bestyrelsen senest 8 uger før mødet.

 3. Kun medlemsskolernes udpegede repræsentanter (eller evt. suppleanter) har stemmeret. Der forudsættes normalt enighed. Delegeretkredsen træffer ved afstemning sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 9.

 4. Der udsendes dagsorden for årsmødet senest 6 uger før mødet afholdes. Med indkaldelsen følger årsregnskab for foregående år. Forslag til behandling under dagsordenen for årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet og udsendes sammen med budgetforslag for kommende år til skolerne senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 5. Delegeretkredsen kan indkaldes ekstraordinært af bestyrelsen.

 6. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, når mindst en tredjedel af medlemsskolerne anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes forelagt delegeretkredsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter at den skriftlige anmodning er modtaget – dog fraregnet juli måned.

 7. Enkelte punkter på dagsordenen skal behandles på et lukket møde, når mindst 4 delegeretkredsmedlemmer anmoder herom.

 8. Det ordinære årsmøde afholdes med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.

 2. Beretning fra bestyrelse, sekretariat og udvalg.

 3. Regnskab for det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.

 4. Budget for indeværende og kommende regnskabsår samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår fremlægges af bestyrelsen til godkendelse af delegeretkredsen.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg a) af bestyrelsesmedlemmer b) af revisor c) af kasserer

 7. Eventuelt.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år på det ordinære årsmøde vælges 2 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Herudover vælges der hvert år 2 suppleanter. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder en suppleant som medlem i perioden frem til førstkommende årsmøde, og bestyrelsen vælger et nyt medlem for den resterende del af det udtrådte medlems ordinære valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

5.a Bestyrelsen sammensætning:

 • Valgbare til bestyrelsen er ansatte i kollegiet, skoleledere samt skolebestyrelsesmedlemmer.

 • Det tilstræbes til enhver tid, at bestyrelsen repræsenterer så mange skoler som muligt, samt at den dækker et så stort geografisk område som muligt, og at såvel lærere som skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.

 • Det tilstræbes endvidere, at der i bestyrelsen er rotation mellem skolerne; genvalg kan dog finde sted.

 • Der lægges ved valget desuden vægt på at bestyrelsen dækker et bredt spekter af kompetencer og samarbejdsevner.

I forbindelse med nyoprettelsen af en bestyrelse vælges på ekstraordinært årsmøde i oktober 2016 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf to for perioden frem til årsmødet 2018 og tre for perioden frem til årsmødet 2017, herefter følges ovenstående retningslinjer. Såfremt alle bestyrelsesposter ikke besættes på det ekstraordinære årsmøde 2016, indvælges de resterende for perioden frem til årsmødet 2017 i forbindelse med ordinære møder i delegeretkredsen i den mellemliggende periode.

5.b Bestyrelsens beføjelser og funktioner

 • Bestyrelsen skal sikre, at Sammenslutningen drives efter retningslinjer fastlagt af delegeretkredsen.

 • Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde, som efterfølgende godkendes på førstkommende årsmøde.

 • Bestyrelsen skal sikre, at Sammenslutningens personale, der udgør sekretariatet, udfører de opgaver, der er pålagt dem af delegeretkredsen i overensstemmelse med foreningens formål, samt påse, at disse opgaver ligger inden for ansættelsernes rammer, såvel hvad angår tidsforbrug som opgavetype.

 • Bestyrelsen er ansvarlig for bogføring og at det af delegeretkredsens godkendte budget overholdes. Bestyrelsen har ansvaret for Sammenslutningens økonomi og kan give fuldmagter til det af bestyrelsen ansatte personale samt fastsætte administrativ instruks over for disse.

 • Permanente og midlertidige udvalg nedsættes af bestyrelsen. Delegeretkredsen diskuterer og anbefaler nye projekter, og bestyrelsen har mandat til at nedsætte udvalg på baggrund af de fremkomne ønsker/anbefalinger.

 • I tilfælde af Sammenslutningens opløsning, har bestyrelsen ansvaret for den økonomiske afvikling og bevarelsen af aktiverne indtil den endelige økonomiske opgørelse har fundet sted.


Bestyrelsen skal konkret:

 • udarbejde en årsrapport for Sammenslutningen til delegeretkredsen

 • udarbejde budget til godkendelse af delegeretkredsen

 • ansætte personale og fastlægge løn- og arbejdsvilkår for de ansatte inden for rammerne vedtaget af delegeretkredsen

 • fastsætte regler for rejsegodtgørelse, diæter og andre ydelser i forbindelse med Sammenslutningens virksomhed

 • have det overordnede ansvar for sekretariatets virksomhed

 • ansætte redaktør til tidsskriftet "Steinerskolen"

 • have ansvar for, at udpege medlemmer og suppleanter til grupper og andre udvalg under Sammenslutningen

 • tilrettelægge, indkalde til og afvikle mindst ét delegeretkredsmøde pr år

§ 6 Sammenslutningens daglige ledelse og tegningsregler

Den daglige ledelse varetages i samarbejde med den valgte bestyrelse af en sekretariatsleder ansat af Sammenslutningen.

Sammenslutningen tegnes til dagligt af sekretariatsleder sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af bestyrelsesformand samt andet medlem af bestyrelsen.

§ 7 Årsregnskab - revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af delegeretkredsen valgt revisor.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på et årsmøde, når de har været optaget i den udsendte dagsorden.

§ 9 Sammenslutningens opløsning

Sammenslutningens opløsning kan vedtages, når over halvdelen af Sammenslutningens medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende delegeretkredsmøder.

En eventuel formue skal anvendes til fordel for antroposofisk pædagogisk arbejde.

 

Tiltrådt af delegeretkredsen på ekstraordinært årsmøde 5. oktober med i krafttrædelse 1. november 2016

Tiltrådt af bestyrelsen 4. november 2016.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account